Industrilobbyn sabbar europeisk miljöpolitik

Volkswagens fiffel påvisar med tydlighet det trista dubbelspel som pågår i EU. Kommissionen är medskyldigt till utsläppsbedrägeriet

Vi hittar kryphål efter kryphål. Otillåtna utsläpp av luftföroreningar tillåts fortsätta. Hundratusentals människor i Europa dör i förtid som en följd av luftföroreningar från dieselbilar och maskiner. För att inte tala om hur det påverkar klimatmålen.

EU är medskyldigt till Volkswagens utsläppsbedrägeri och manipulation av utsläppstester för 11 miljoner bilar. Volkswagens utsläpp är inte ens de värsta. Vi folkvalda i EU-parlamentet har flera gånger krävt ordning på torpet. Men vi har blivit överkörda av industrin som lobbat och påverkat den högerstyrda EU-kommissionen.

Europaparlamentets miljöutskott, där jag är medlem, har redan beslutat om att utsläppstester utanför laboratoriemiljö ska införas år 2017. Bilindustrin har genom att lobba EU-kommissionen lyckats skjuta upp beslutets ikraftträdande till tidigast 2020. Ett ytterligare bevis på bilindustrins inflytande är att EU-kommissionen inte kommit tillbaka till parlamentet för att förhandla om beslutet som tagits. Denna process är påbjuden enligt fördraget om unionens funktionssätt och kan således betraktas som ett regelbrott av kommissionen.

Volkswagens fiffel påvisar med tydlighet det trista dubbelspel som pågår i unionen. EU är inte mer än summan av sina medlemsländer. De brittiska, franska och tyska regeringarna har bevisligen lobbat gentemot EU-kommissionen på samma sida som bilindustrin. Protektionismen frodas, trots att den i det långa loppet och särskilt i det här fallet går emot oss. Att medlemsstaters regeringar medvetet jobbat för att behålla kryphålen i avgastesterna är att göra europeiska medborgare en björntjänst. Nu kräver samma regeringar att VW:s fusk ska utredas. Det är först när detta legitimerade fusk uppdagas som Europa låtsas vakna upp.

Symptomatiskt för detta dubbelspel är att det var amerikanska laboratorier som slog larm. Europeiska och interna försök att påpeka bristerna har omsorgsfullt tystats som exempelvis den tekniker som påpekade fusket redan 2011.

Den historia som nu uppdagas visar den sämsta sidan av europeiskt samarbete och det enorma inflytande som våra industrier har på utformningen av vår miljöpolitik. Europeiskt samarbete ska enligt fördragen vila på ärlighet och öppenhet i syfte att främja hållbar utveckling och säkerställa största möjliga miljönytta för våra medborgare.

Vid Europaparlamentets nästa session kommer miljöutskottet att fråga EU-kommissionen varför medlemsstaterna inte har kontrollerat avgastesterna på det sätt de är bundna att göra. Vi kommer också att fråga kommissionen varför man inte kommit tillbaka till parlamentet, enligt regelverket, för att förhandla det beslut vi redan tagit vad gäller avgastester utanför laboratoriemiljö.

Ytterst handlar denna fråga om EU:s politik ska bestämmas av industrin eller av folkvalda politiker. Skandalen med Volkswagen visar tydligt på att Europaparlamentets roll måste stärkas och att de folkvalda måste få komma till tals på det sätt som EU-fördragen förutsätter. Det kräver dock att EU-kommissionen som ska vara ”EU-fördragens väktare” själva respekterar fördraget.

Linnéa Engström (MP) Europaparlamentariker