Vänsterdebattören Anders Svensson gräver en grop åt andra, men faller själv däri

Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri heter det ju. Så är fallet med den mycket fiskekunnige och engagerade Anders Svensson som driver bloggen Njord. I ett långt inlägg på sin blogg kritiserar han mig för att "vilseleda" och hävdar att mitt debattinlägg i ETC är "osammanhängande". Låt oss ta en titt på dessa påståenden.

1. "EU-parlamentarikern och miljöpartisten Linnea Engström har skrivit en debattartikel om fiske i ETC. Artikeln är osammanhängande och består av två dela som inte har med varandra att göra".

Svar: Det jag gör i alla mina texter är att koppla ihop olika frågor som påverkar varandra, men till synes inte verkar göra det. Det är också det som agenda 2030 och arbetet med hållbarhetsmålen synliggör, den enorma komplexitet som både samhälle och ekosystem bygger på. Målet med 2030-agendan är att sluta att tänka i silos, istället tänka holistiskt och koppla ihop komplexa samband. Här kan man läsa mer om det: http://www.globalamalen.se.

2. "Första halvan av artikeln handlar om att Kina byggt fabriker i Gambia som förorenar. Det är kanske så, jag har svårt att kontrollera de uppgifterna men finner dem inte osannolika. Om det är på det viset som hon beskriver det är det hela hårresande och helt oacceptabelt."

Svar: Om de kinesiska fabrikerna går att läsa mer här: http://greenwallwarriors.com/2017/05/22/breaking-news-bolong-fenyo-wildlife-reserve-gunjur-poisened/

3. "Dessutom påstår hon att majoriteten av det kinesiska fisket sker i västafrikanska vatten. Det är dock vad jag kan förstå inte sant. Majoriteten av det kinesiska fisket sker i Stilla Havet så vitt det går att bedöma efter landningssiffror, existerande fiskeriavtal och olika storföretags hemsidor. Däremot är den kinesiska fiskeflottan i Västafrika den största som opererar där. En majoritet av den kinesiska fiskeflottan eller fisket handlar det inte om. En hel del fiske sker också på internationellt vatten i de tre världshaven".

Svar: Enligt en nyligen publicerad artikel i The Guardian så har dessa fiskemönster förändrats de senaste åren då de egna kinesiska vattnen är utfiskade och därför har den kinesiska flottan sökt sig till Västafrikanska vatten. https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/nov/15/thousands-of-chinese-ships-trawl-the-world-so-how-can-we-stop-overfishing-un-goals

"China’s distant water fleet is now the largest in the world, with about 3,400 vessels fishing in the waters of nearly 100 countries. Researchers estimate that nearly 75% of all the fish it caught came from African waters with almost 3m tonnes from west Africa."

4. "Fisket som sker i Västafrika för användning till fiskmjöl sker i allmänhet på sardiner och inte på de fiskar folk livnär sig på. Där har Engström också fel. Sådant fiske bedrivs inte med bottentrål men sannolikt fiskar flertalet av de kinesiska båtarna i Västafrika med bottentrål och fångar fisk som inte går till fiskmjöl och fiskolja. Engström försöker blandar ihop korten och vilseleder."

Svar: Det är här det blir riktigt pinsamt för Anders Svensson som trillar rakt i sin egen grop och visar sin ignorans. Kina behöver fiskmjöl som föda för sina fiskodlingar och det går den största delen av fångsten till. Sardinella är den fiskart som fiskas mest av de lokala fiskarna och som också kallas "food for the poor". Det är när stora flottor fiskar på precis de bestånden som matsäkerheten för miljoner äventyras. Här kan man läsa mer om det: http://www.fao.org/fishery/topic/16603/en.

5. "Efter denna problembeskrivning kommer ett förslag på åtgärder som inte löser de beskrivna problemen utan innebär en hårdare kontroll på EU:s fiskeflotta. Hårdare koll på de av EU:s fiskebåtar som fiskar i andra länders vatten ska göra det svårare för dem att ägna sig åt IUU-fiske och överfiske är väl tanken. Åtgärderna är det inga egentliga problem med men samtidigt löser de ingenting. Fiskebåtar med EU-flagg ägnar sig  i allmänhet inte åt IUU-fiske  i Västafrika även om några rapporter tyder på att EU-båtar till viss del bidragit till IUU-fiske. Det problem som ska lösas med en ny lagstiftningen existerar helt enkelt inte."

Svar: Det vi gör med den nya lagstiftningen om hållbar förvaltningen av den externa EU flottan är att öka ansvartagande och transparens. Vi vet att illegalt fångad fisk blandas med lagligt fångad fisk och på så vis "tvättas" för att sedan hamna på EU-marknaden. Alla privata avtal och charter arrangemang omfattas för första gången av samma EU-standarder. Regelverket skapar en gemensam spelplan för alla båtar som opererar utanför unionen och  kommer att ge en tydligare bild av hur stort det samlade fisketrycket är. Skulle det vara irrelevant för fattiga kuststater? Knappast. Dessutom är den första åtgärden för att kunna påverka andra, att städa upp framför egen dörr. Och det är det vi gör nu. Läs tex Europeche pressmeddelande, den europeiska fiskeindustrin: http://europeche.chil.me/post/europeche-satisfied-with-the-outcome-of-the-trilogue-negotiations-on-the-externa-145824.

6. "Däremot förekommer det att EU-båtar flaggas om till bekvämlighetsflaggländer som också fiskar i västafrikanska vatten. En del av fiskebåtarna som har dessa länder flagg, exempelvis är flaggade i St. Vincent & Grenadinerna eller Komorerna, kan mycket väl ägna sig åt IUU-fiske. EU:s nya förändrade fiskerilagstiftning har som mål, om jag inte helt har missförstått att in- och utflaggning av båtar ska omgärdas av bättre och rimligare regler som motverkar nyttjande av bekvämlighetsflagg för IUU-ändamål. Det är bra."

Svar: Bra Anders. Du har fattat helt rätt.

7. "Totalt beräknas IUU-fisket i Västafrika handla om landningar motsvarande 30-40% av de legala landningarna. IUU-fiiske i Mauretaniens vatten består av utländska fartyg som fiskar utan licens, fiske med olagliga redskap av industriflottan, olagligt småskaligt fiske och småskaligt fiske i naturskyddade områden. Typexempel på olagligt småskaligt fiske är det fiske som bedrivs av uppskattningsvis 700 mindre fiskbåtar (piroger) på mauretanskt vatten nära gränsen till Senegal."

Svar: Ja fisket är oreglerat. Men ska inte lokalbefolkningen få fiska och äta? Det vi måste komma ihåg är att även i ett land som Senegal med rika fiskeresurser, är många barn undernärda. Deras viktigaste proteinkälla är fisk. Den fisk som fiskas av lokala fiskare är viktigt för matsäkerheten i Västafrika.Det handlar även om arbetstillfällen och inkomster. När produktiv jordbruksmark försvinner på grund av klimatförändringar och torka så söker sig många f.d. bönder till kusten för att bli fiskare, vilket ökar trycket på fiskebeståenden. I förlängningen tar de kanske också en gummibåt till Europa. Det är på det här sättet som komplexa mekanismer måste ses. Det handlar inte om att vilseleda som Anders Sevnsson verkar tro, utan att se komplexa skeenden som samverkar.

8. "Och hur är det med överfisket? Det betyder att det fiskas mer än vad vetenskaplig rådgivning säger och mer än vad som är tillbörligt om fiskbestånden ska kunna behållas på en långsiktigt hållbar nivå. Överfiske är resultatet av att det finns för många båtar som fiskar på en resurs. Det spelar ingen roll om båtarna är små eller stora. Stora båtar innebär alltså inte per automatik att kapaciteten blir för stor eller att det blir överfiske.

I västafrikanska vatten förekommer med stor sannolikhet överfiske, hur stort är det ingen som vet då det finns många båtar med bekvämlighetsflagg och kinesisk flagg liksom ett helt okontrollerat antal små kustfiskebåtar. I Senegal står kustfiskeflottan för 90% av fisklandningarna och de flesta arter som troligen överfiskas fiskas av denna flotta. Uthavsflottan med båtar från Ryssland med flera länder fiskar på arter som inte kustfiskeflottan fångar. De konkurrerar inte med kustfiskeflottan och de arter de fiskar på är i de flesta fall inte överfiskade. Huvuddelen av överfisket står det lokala fisket för. EU har inget avtal med Senegal."

Svar: Rätt och fel. Passusen om överfisket kan vi enas om Anders. Men EU har ett fiskeavtal med Senegal sedan 2015. Jag röstade personligen nej till avtalet men var i princip ensam. Detta på grund av att avtalet innehåller kvoter för kummel, vilket är överfiskad. Rena tonfiskavtal är mer ok då dessa är migrerande arter som rör sig långt ute till havs och är svårare att fiska för lokalbefolkningen.

9 ."I Mauretanien fiskas främst rund sardinell och cunene-taggmakrill i det pelagiska uthavsfisket med stora industrifiskebåtar. De anses båda överfiskade. Lokalt kustnära fiske är ovanligt i Mauretanien och utländska fiskebåtar står för 80% av fångsterna. Den inhemska flottan består av två delar, en industriell flotta med kinesiska delägare och en kustnära flotta som bara står för 10% av fisket.

Det storskaliga fisket i Mauretanien konkurrerar delvis med det småskaliga fisket då de fiskar i olika områden men på elvis samma arter, rund sardinell. När det gäller demersalt fiske som på ett annat sätt konkurrerar med det lokala kustfisket då de fiskar på samma arter,men dock inte i samma områden. så anses några arter vara överfiskade, men inte de flesta.

Det mauretanska småskaliga fisket är helt oreglerat med fritt tillträde till fisken vilket sannolikt innebär ett kraftigt överfiske inom detta. Antalet fiskbåtar i det småskaliga och oreglerade fisket har ökat explosionsartat. Det storskaliga fisket i Mauretanien är, i motsats till läget för det småskaliga fisket, kraftigt reglerat.

Det pelagiska fiske, dvs det fiske som bedrivs av stora industrifiskebåtar, som bedrivs på EU-avtal i Marocko, dvs främst i västsahariska vatten, sker på sardiner och spansk makrill. Det anses inte förekomma överfiske på de bestånd som berörs av det fiske som EU-fartyg bedriver. Även här är det större problem med det demersala fisket."

Svar: De mauretanska vattnen är överfiskade. Ett stort problem är de nya fiskmjölsfabriker som i snabb takt byggts upp i Mauretanien. Detta påverkar hela regionen. 

10. "En stor del av överfisket i Västafrika ansvarar det lokala kustnära fisket för. Även när det gäller IUU-fiske stor lokala kustfiskare för en stor del. Men även kinesiska fiskbåtar och båtar med bekvämlighetsflagg står för en stor del av IUU-fisket. EU:s åtgärder angriper inte något av dessa problem. Båtar med EU-flagg och rysk flagg står för en mindre del av IUU-fisket. IUU-fisket är en starkt bidragande orsak till överfiske, men det fria tillträdet till kustfisket är sannolikt ett betydligt större problem."

Svar: Det är cyniskt att säga att överfisket skulle vara lokalbefolkningens "fel". Det handlar om fattiga människor som försöker överleva och de har väl rätt till sin resurs? Det är korrupta politiker och myndigheter som är problemet i många kuststater i Västafrika, och att man vägrar sätta sin egen befolknings behov i första rummet. Stora internationella flottor som den kinesiska, ryska, taiwanesiska och koreanska fiskar också i samma vatten. Överfisket är stort och även det illegala fisket

11. "Engströms problembeskrivning är kanske rätt i viss mån, men den tar bara upp en mindre del av problemen i det västafrikanska fisket. Därför är den vilseledande. Problemlösningen som Engström för fram är bra i sig men löser inga av de viktigare problemen i det västafrikanska fisket. Detta gör debattartikeln oseriös, men ganska typisk för debatten. Beskriv ett hårresande problem. Anklaga någon för problemet. Det behöver inte vara den egentliga skurken, men är det ibland. Föreslå en åtgärd som inte har med det beskrivna problemet att göra och inte kan lösa problemet men gör att du framstår som bra. Det var det upplägget som Isabella Lövins bok Tyst Hav hade och det är så som Engström gör i sin debattartikel. "

Svar: Den som är både cynisk och rakt av okunnig i vissa fall är Anders Svensson. Även om jag har stor respekt för hans kunskap inom vissa områden förstår han inte komplexa samband. Han saknar information och är inte uppdaterad på den nya situation som snabbt förändrat fiskesektorn i Västafrika. Han är inte heller intresserad av att sätta sin in i vad den nya lagstiftning som jag arbetat med faktiskt har för fördelar. Det gör hans inlägg slarvigt och populistiskt. Det första steget för EU att kunna påverka internationellt är att först göra rätt själva. Om EU vill påverka Kina eller andra stormakter så måste vi först sopa rent framför egen dörr. Vi har nu alla möjligheter att påbörja den dialogen. Jag säger inte att det är lätt att stoppa överfisket eller att minska rovdriften, men vi måste försöka. Nu har vi tagit stora steg för att nå det målet. Läs mer om den nya lagen: http://news.cision.com/se/miljopartiet-de-grona/r/historisk-fiskelagstiftning-i-hamn--mer-kontroll-och-transparens-kring-eu-s-externa-fiske-,c2292646