Vi måste sätta stopp för danska regeringens nya hot mot havsmiljön

Återupptagen bottentrålning får inte omintetgöra de fantastiska resultat sju års skydd av Kattegatt har lett till. Livet på havsbottnen utanför Skånes och Hallands kust har återuppstått och hotade och sårbara arter har äntligen återvänt.

År 2009 beslöt Sverige och Danmark i en uppgörelse att skydda ett stort havsområde i Kattegatt genom att förbjuda bottentrålning och begränsa fisket. Begränsningarna omfattar både yrkes- och fritidsfiske, men är temporära. Bakgrunden till beslutet var och är den allvarliga situation som råder för torskbeståndet i området. Svenska myndigheter undersöker om området kan göras om till ett havsreservat med permanent skydd.

Hotet mot denna uppgörelse kommer nu från den danska regeringen och ingen mindre än miljöministern. Den danske miljöministern Esben Lunde Larsen har börjat sätta press på Sverige att öppna området för danska fisketrålare.

Resultaten efter sju år av skydd av havsområdet från bottentrålning har inte låtit vänta på sig. Trålförbudet är en räddning för torskbeståndet, men också för havsbottnen. Flera hotade och sårbara koralldjur har återvänt till området i Kattegatt, bland annat sjöpenna och dödmanshand. Havskräftorna har grävt tunnelsystem under havsbottnen, där fiskar och andra bottenlevande djur kan hitta gömställen. Det är en naturtyp som är hotad i hela vår del av Europa och ett modellexempel på vad som kan ske med havsmiljö när aggressivt fiske upphör.

Ett annat område som är skyddat från trålning är Öresund. Där har man inte trålat sedan 30-talet, men av en helt annan anledning, nämligen av säkerhetsskäl som en följd av den täta sjöfarten. Det har inte bara möjliggjort att ett numera ovanligt trålfritt område har funnits länge utan det har också haft de friskaste bestånden.

Däremot visar en ny rapport från Havsforskningsrådet att torsken i västra Östersjön, från Kullens spets ända fram till Bornholm, inklusive de danska Bälten, visar tecken på kollaps. Forskarna föreslår ett i det närmaste fiskestopp. Vi räknar med att våra fiskeministrar tar det på allvar när kvoterna sätts i oktober.

Mot den här bakgrunden blir det ännu mer angeläget att vidhålla trålförbudet i Kattegatt. Det är befogat som skydd för de mycket pressade bestånden i hela området, både i Kattegatt och söderut i Bälten och Öresund. För att växa till sig behöver fiskarna områden där de är fredade. Att tillåta trålning i ett nu återupplivat ekosystem är raka motsatsen till att vidta åtgärder för att nå god miljöstatus i haven som krävs enligt EU:s regler.

Vi slås av häpnad av att Danmarks miljöminister är redo att upphäva trålförbudet. Ett känsligt havsområde utanför Skånes och Hallands kust har skyddats från bottentrålning i sju år. De svenska myndigheterna har inte ens hunnit göra färdigt sin undersökning av naturen i området förrän det hotas igen.

Området ligger i svenska farvatten. Det vore vanskligt att häva trålförbudet. Esben Lunde Larsen, ta ditt förnuft till fånga. Tänk om.

Linnéa Engström och Margrete Auken

Linnéa Engström är svensk EU-parlamentariker (MP) och vice ordförande i Europaparlamentets fiskeutskott. Margrete Auken är dansk EU-parlamentariker i gruppen SF/De Gröna/EFA.