Missad chans att stoppa olagligt fiske

Filippinerna borde ha stoppat olagligt fiske i sina vatten innan de får förmånliga tullar för att handla med EU. Men tyvärr beslutade EU-parlamentet idag (18 december) att ta bort det skarpaste vapnet EU hade för att stoppa detta fiske som hotar havsmiljön.

Illegalt fiske är ett stort globalt miljöproblem. Det finns massor av fartyg världen över som fångar hotade arter, som fiskar utan tillstånd och vars fångster inte kontrolleras

 

Olagligt fiske utarmar haven och får dessutom stora sociala konsekvenser när småskaligt hållbart fiske slås ut och människor berövas sitt levebröd. Det olagliga fisket beräknas utgöra runt 15 procent av världens fångster.

EU:s bekämpar illegalt fiske bland annat genom att sedan några år kräva att det ska gå att spåra all fisk som importeras till unionen så att man ser att den är lagligt fångad.Nyligen fick Filippinerna ett gult kort av EU-kommissionen, vilket innebär att om de inte förbättrar sin fiskekontroll och sina åtgärder mot olagligt fiske inom kort kommer EU att stoppa all import av fisk från Filippinerna. 

Detta har satt stor press på Filippinerna att agera, och eftersom Filippinerna enligt FN-statistik är världens 12:e största exportör av fisk skulle detta kunna ha en stor positiv inverkan på havsmiljön.

Men ett annat, motstridigt, EU-beslut hotar att helt och hållet ta bort pressen på Filippinerna att agera. 

EU-kommissionen har nämligen samtidigt föreslagit att Filippinerna ska få förmånliga tullar för många av de varor de säljer till EU, genom att de ska börja omfattas av ett system som kallas ”generellt preferenssystem” (GSP Plus). Utvecklingsländer kan ansöka om att få tullförmåner genom att skriva under ett avtal som säger att de ska genomföra ett antal FN-konventioner om bl.a. mänskliga rättigheter och miljö.

Tajmingen för detta är helt fel.

Att ge Filippinerna GSP Plus just nu sänder helt fel signal; nämligen att säga att Filippinerna förtjänar tullättnader utan att behöva genomföra viktiga miljöåtgärder. Om EU istället hade sagt att det inte blir några sänkta tullar innan det illegala fisket stoppas hade det gett Filippinerna starkare incitament att få ett hållbart fiske på plats. 

Filippinerna må har skrivit under ett antal FN-konventioner på pappret, men i praktiken följer de inte internationella fiskeregler, vilket är ett av kraven i GSP Plus. Det är därför EU-kommissionen har gett dem ett ”gult kort” och inlett en process för att kunna stoppa fiskeimporter från landet.

90 länder har redan redovisat för kommissionen att de har infört de lagändringar och den administration som är nödvändig för att kunna visa att fisken de säljer är lagligt fångad. Ska vi missgynna de här 90 länderna till förmån för Filippinerna, istället för att se till så att Filippinerna ansluter sig till de länder som bekämpar olagligt fiske?

Vi gröna vill precis som majoriteten av EU-parlamentet ge Filippinerna GSP Plus-status. Men tillsammans med en majoritet i parlamentet vill vi också att EU-kommissionen väntar med GSP Plus tills frågan om illegalt fiske är löst. På det sättet skulle vi lyckas uppnå två saker: både en rättvisare handel med ett utvecklingsland och en bättre havsmiljö.

Detta röstade vi om i EU-parlamentet idag. En majoritet ställde sig bakom att skjuta upp GSP Plus-beslutet, men tyvärr var det inte en tillräckligt stor majoritet (313 ledamöter röstade för att skjuta upp Filippinernas tullförmåner, medan 285 röstade emot, men det hade krävts en kvalificerad majoritet på 376 ledamöter för att beslutet skulle gå igenom). Tyvärr ville 285 ledamöter, inklusive de svenska Moderaterna, inte ens överväga att skjuta lite på tullättnader för att komma tillrätta med ett allvarligt globalt miljöproblem.

Resultatet är att Filippinerna därför får GSP Plus-status nu. Samtidigt fortsätter kraven på att Filippinerna ska förbättra sin fiskekontroll. Jag hoppas att resultatet blir att Filippinerna faktiskt gör det som krävs för att EU inte ska behöva förbjuda fiskimporter därifrån, men jag fruktar att Filippinerna nu struntar i om EU vill ha deras fisk eller inte eftersom de får låga tullar på så många andra varor.Källor och mer info:

- Parlamentets resolution som vi röstade om idag

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2014-0348+0+DOC+XML+V0//SV 

- Kommissionen ger Filippinerna ’gult kort’ för olagligt fiske

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-653_en.htm