Gröna gruppens offentliga register över möten med lobbyister

Se all möten här: https://lobbycal.greens-efa-service.eu/#/meeting

Den 1 december 2015 lanserade De Gröna/EFA-gruppen i Europaparlamentet ett system för registrering av lobbymöten för att synliggöra vem som påverkar politikerna i EU-parlamentet.

Lanseringen skedde på årsdagen av Europeiska kommissionens löfte om att registrera alla lobbymöten som hålls med kommissionärer, generaldirektörer och deras direktorat.

Europeiska kommissionen gjorde lobby-transparens till ett av sina prioritetsområden när den tillträdde och lovade att införa ett obligatoriskt lobbyregister under tidigt 2015. Ett register som skulle ersätta det nuvarande frivilliga lobbyregistret som också används av europeiska rådet. Tyvärr har den ansvarige för öppenhetsfrågor i kommissionen, Frans Timmermans, inte lyckats uppfylla sitt löfte. Beslutet om att införa ett obligatoriskt lobbyregister har skjutits fram till 2016. 

Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen krävt att det ska införas ett obligatoriskt lobbyregister för alla EU:s institutioner. Den gröna gruppen valde att gå före i frågan om öppenhet kring lobbying och införa ett automatiskt system för lobby-registrering. 

De Gröna i EU-parlamentet menar att de förtroendevalda har en skyldighet gentemot väljarna att vara öppna med vilka lobbyister politiker träffar och hur lobbyisternas åsikter beaktas vid beslutsfattandet. Alla sorters berörda intressenter i beslutsfattandet är viktiga att träffa. Att införa ett offentligt register över möten med lobbyister kommer att hjälper förhoppningsvis till att visa väljarna att de folkvalda gör just det.

Men hjälp av ett mjukvaruverktyg som utvecklats på initiativ av politiker i Gröna gruppen, och i samarbete med Transparency International finns nu ett system för lobby-registrering. Information om vilka lobbyister de gröna EU-parlamentarikerna träffar tas direkt från politikernas kalendrar och publiceras på nätet dagen efter. På detta sätt försvinner den administrativa bördan som många hävdar är ett hinder för öppenhet kring lobbymöten.

Gröna gruppen i Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett obligatoriskt lobbyregister så snart som möjligt. Detta register bör täcka in all personal som deltar i utarbetandet av EU:s lagstiftning och handelsavtal. De gröna hoppas också att andra politiska grupper i Europaparlamentet ska följa exemplet och börja använda ett offentligt lobbyregister.